Kongressens Etiske Regler :: beltpin.com

Rådet for legeetikk - Legeforeningen.

på disse regler. Ethvert medlem av MEF som mener at et annet MEF-medlem har brutt de etiske regler, kan melde dette inn for avdelings-styret. Avdelingsstyret kan enten sende saken videre til utvalget for etiske regler, eller samtale med det innmeldte medlem om den mottatte klage. Dersom saken ikke løses i samtale mellom. Selv om en tjenestelig handling eller unnlatelse ikke medfører et direkte brudd på lover eller formelle regler, kan den bli tillagt vekt i en personalsak dersom den innebærer et brudd på etiske retningslinjer. Under forutsetning av at etiske retningslinjer er gjort kjent i.

Om du bryter de etiske reglene i hverdagen, blir du kanskje straffet med stygge blikk og sosial utestenging. Om du bryter yrkesetiske regler, kan du bli påtalt av dine overordnede. Om du bryter loven, kan du miste autorisasjonen din, og du kan bli straffet med bøter og fengsel. Etiske Regler. Informasjon om offentliggjøring av finansielle overføringer. Vi ønsker åpenhet om samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustrien. Fra 1. januar 2015 følger Novo Nordisk nye europeiske regler om offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning. Disse retningslinjene er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi NENT. Formålet er å gi etisk veiledning til forskere og andre som vurderer dyreforsøk. Retningslinjene kan være til nytte i planleggingen av prosjekter, i vurderingen av dem og ved.

Etiske regler for forsikringsmegling Medlemsforetakene skal sikre at meglingen er innrettet i samsvar med etiske regler, jf. etiske regler § 2-2. I denne forbindelse plikter foretakene å gjøre etiske regler kjent for meg-lerne, jf. etiske regler § 2-3. Et bidrag til dette er at foretakene skal sørge for at megler ved. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. § 1-1. Plikt til å gi melding om oppstart og opphør av virksomhet. Den som vil utøve advokatvirksomhet i eget navn eller drive rettshjelpvirksomhet i medhold av domstolloven § 218 annet ledd nr. 1 eller i henhold til tillatelser gitt i medhold av domstolloven § 218 annet ledd nr. 3 og 5, skal før virksomheten settes i gang gi skriftlig melding. Både gjennom NRK-plakaten, NRKs vedtekter, Kringkastingsloven, Åndsverkloven, Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser og pressens egne etiske regler settes rammene for NRKs oppdrag.

  1. Rådet for legeetikk behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglement for Rådet for legeetikk, som begge vedtas av landsstyret i Den norske legeforening. Saker kan bringes inn for Rådet av enkeltpersoner, organisasjoner eller organer i Legeforeningen. Rådet kan også selv ta saker opp til behandling.
  2. Ved behandling av eventuelle brudd på Etiske retningslinjer, skal behandlingen skje som fastsatt i «Behandlingsregler for brudd på Etiske retningslinjer for medlemmer av Norske Forsikringsmegleres Forening», som er et vedlegg til Etiske retningslinjer. KAPITTEL 7 – ENDRING AV ETISKE REGLER § 7-1 Vedtak om endring av Etiske regler.

Regler om autorisasjonsplikt,. Det etiske regelverket anses å gi uttrykk for generelle yrkesetiske prinsipper som bør overholdes av samtlige autoriserte regnskapsførere. Samfunnsansvar og etisk opptreden gjelder både i forhold til det arbeidet som utføres for kundene og i egen. Legenes etiske regler omtaler blant annet respekten for pasientens interesse og integritet, taushetsplikt, forbud mot aktiv dødshjelp, forbud mot å utnytte pasienten økonomisk, seksuelt eller religiøst, legens plikt til å holde seg faglig oppdatert og også plikt til å ta tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi. Pressens egne etiske regler er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Sponsorplakater. NRK er gitt lov til å delfinansiere spesielle sports og kulturoverføringer gjennom salg av sponsorplakater. NRK.

Etikk - KS.

Normene for god takseringsskikk er blitt til gjennom praksis under tiden. De sentrale regler har siden vært nedfelt i Norsk taksts etiske regler. Videre har Reklamasjonsnemnda for takstmenn siden 2001 behandlet og avgjort konkrete saker og på denne måten bidratt til. Etikk er læren om moral; det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er «riktig» og «galt», «tillatelig» og «utillatelig», «god» og «dårlig». Informasjon om hvordan man skal jobbe redelig med kilder, om søk og skriv, som en bibliotekressurs, om plagiering, klagenemda og de alminnelige etiske reglene for UiB er beskrevet i større detalj på sidene "Etikk-informasjon for studenter og ansatte". Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor medstudenter, univesitetet og samfunnet. Gardermoen førte til at bl.a. Vegvesenet i desember 1996 ble pålagt å utarbeide etiske regler for grunnerverv. Et arbeidsutvalg med medlemmer fra Vegdirektoratet og flere vegkontor har utarbeidet denne håndboka med etiske retningslinjer for grunnerverv i regi av Statens vegvesen.

«Enhver profesjon bør regulere sin egen virksomhet på et moralsk grunnlag. Ellers vil noen andre gjøre det, og det er ikke sikkert de er kompentente til det.» Knut W. Ruyter, yrkesetiker Se meny til venstre for mer informasjon om Etikkrådet og Etiske retningslinjer for farmasøyter. Etiske grunnregler for avl og oppdrett » Norsk Kennel Klub 5 7.Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet. • Tispen skal være minst 18 mnd på paringstidspunktet. Dersom raseklub-ben anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd ved første paring, bør dette overholdes. Lover, instrukser og regler kan aldri alene sikre en høy etisk standard. Ansatte må selv sette standarden ved å rette oppmerksomheten mot de etiske aspektene ved sine handlinger. Det betyr at hver enkelt selv kontinuerlig og kritisk må vurdere sine egne interesser og engasjement i forhold til etiske konfliktsituasjoner. Etiske retningslinjer.

Hva skal være innholdet i våre etiske retningslinjer? Det er behovene i den enkelte bedrift og de utfordringer bedriften møter i sin bransje og med sin bedriftskultur som må være utgangspunktet for å formulere konkrete regler. Derfor har NHO valgt å ikke lage etiske retningslinjer for alle medlemsbedrifter.Psykologens møte med mennesker som trenger hjelp, gir store påvirkningsmuligheter. Det forutsetter høye etiske standarder og gode evner til selvstendig etisk refleksjon. Her kan du sette deg inn hvordan Psykologforeningen forvalter sine etiske forpliktelser.Etiske retningslinjer. For å gjøre det litt enklere for oss når vi er på jobb, har noen utarbeidet etiske retningslinjer for yrkene. De etiske retningslinjene har enklere språk enn lover og forskrifter, og det er lettere å kjenne igjen det som skjer på arbeidsplassen. Etiske retningslinjer er et.

Etikk - Medlem - Norsk Psykologforening.

OVERTREDELSE AV REGLENE 7.1 En arkitekt som kommer i en situasjon der man er usikker på hvorledes de Etiske regler skal tolkes eller praktiseres, skal innhente forbundets oppfatning av saken. 7.2 Saker som gjelder brudd på de Etiske regler skal behandles av NALs komite for Etikk og Tvister. Etiske regler. NORGES TAKSERINGSFORBUNDS OG NITO TAKSTS ETISKE REGLER OG REGLER FOR GOD TAKSERINGSSKIKK. Kilde: NITO 1. Formål 1.1. Formålet med etiske regler er å sikre at all taksering og beslektet virksomhet som utøves følger det som regler for god takseringsskikk fastsetter, utover norsk lovgivning, takseringsorganisasjonenes lover, vedtekter og instrukser. Etiske retningslinjer og regler gir ikke svar på alle etiske problemstillinger og dilemmaer man kan komme opp i. Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Forsvarsmateriell har valgt å ta i bruk Navigasjonshjulet. Vær varsom-plakaten er en liste over etiske retningslinjer for norsk presse. Retningslinjene gjelder uavhengig av om publisering skjer på papir, nett, radio, fjernsyn, mobil eller andre plattformer. Plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund. Vær varsom-plakaten inneholder blant annet bestemmelser om hvordan journalister skal oppføre seg overfor kilder, omtalte personer og sine foresatte.

Lita Ford Ozzy Osbourne Close My Eyes Forever
Kobalt Leaf Rake
En Full Kroppsrens
Best Books On Kindle Prime
Inspirerende Monologer Fra Skuespill
Justfab Høye Støvler
Gaveutvekslingsgaver Under 20 Dollar
Jenkinsfile Docker Pipeline
Gravid Badedrakt I Ett Stykke
Face Retouch Online
Kraft Dinner New Recipe
Øverste Ludens Tee
Jp Morgan Application Portal
Root Word-ordforråd Pdf
Phg Columbia Hat
Bed Bugs Infeksjonskontroll
Emraan Hashmi Siste Film
S Og S Negler
Columbia County Ballot
Lys Bak Bilderamme
Ornamental Apple Tree Identification
Modern Childrens Desk
Burt's Bees Lip Balm Lukter Dårlig
Dyson Vacuum Kids Toy
Grand National 2020-odds
1987 Bmw 7-serie
Sent Symptomer På Livmorhalskreft
Året Datamaskin Ble Oppfunnet
Moving House Quotes Funny
Grønn Utslippstegn På Graviditet
Bare Minerals Feather Light Brush
Bøker Du Kan Lese Hvis Du Liker Jack Reacher
New Zealand India Live Cricket Match Score
If3 Polar Eller Ikke-polar
The Void Star Wars Disney Springs
Blandingen Av Nikka
Alfa Romeo Team F1
Pokemon Diary 2019
Women's Writing In English Literature Pdf
Triple A Car Insurance Reviews
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14