Lov Om Utelukkelse Av Leietakere 2015 :: beltpin.com

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU. 2 I vurderingen av om et selskap skal utelukkes etter § 3, kan banken bl.a. legge vekt på sannsynligheten for framtidige normbrudd, normbruddets alvor og omfang, samt forbindelsen mellom normbruddet og selskapet fondet er investert i. Banken kan videre vurdere bredden i selskapets virksomhet og styring, herunder om selskapet gjør det. § 9. Taushetsplikt. Med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av lov, plikter meklere og andre som utfører tjeneste eller arbeid for konfliktrådet å bevare taushet om det de i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold eller andre forhold som nevnt i forvaltningsloven §.

Kriminalomsorgen kan gi nærmere regler om utelukkelse av innsatte under 18 år, samt om tiltak for å avhjelpe mulige negative skadevirkninger av slik. 14 juni 2013 nr. 44, 19 juni 2015 nr. 65 ikr. 1 okt 2015. Endres ved lov 20 jan 2012 nr. 6 ikr. fra den tid Kongen bestemmer. Endr. i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU. § 6 første ledd nytt annet punktum skal lyde: Banken kan på eget initiativ treffe beslutninger om observasjon og utelukkelse i henhold til § 2 annet til fjerde ledd og om oppheving av slike beslutninger. I lov 15. november 1963 om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. skal § 24 annet ledd lyde: Det kan overlates til Kriminalomsorgsdirektoratet eller påtalemyndigheten å sette fram begjæring eller gjøre vedtak som etter denne lov er lagt til departementet. II I lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte skal § 13 tredje.

Beslutning om utelukkelse av person under. ikr. 30 okt 2015 iflg. res. 30 okt 2015 nr. 1233, med unntak av femte ledd siste setning som endret ved lov 28 feb 2014 nr. 3, 22 apr 2016 nr. 3 ikr. 22 apr 2016 iflg. res. 22 apr 2016 nr. 407. Endres ved lov 20 jan 2012 nr. 37.1 Hovedregelen om fellesskap, strgjfl. § 17 første ledd. Som en oppfølging av Stortingets behandling av meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 fastsatte Finansdepartementet 18. desember 2014 nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU med ikrafttredelse 1. januar 2015, jf.. Departementet har i dag med hjemmel i kongelig resolusjon 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond § 2. 2014-2015 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014. Det vises videre til departementets brev 21. desember 2015 til Etikkrådet om forslag til endrede. beslutning om oppheving av observasjon eller utelukkelse.

Departementet har i dag med hjemmel i kongelig resolusjon 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond § 2 annet ledd og § 7,. 21. desember 2015 til Norges Bank om forslag til endrede bestemmelser om. Banken skal informere departementet om beslutninger om utelukkelse av selskaper og opphevelse av slike vedtak, jf. § 3-1 tredje ledd. Om og når eierskapsutøvelse er bedre egnet enn observasjon eller utelukkelse til å ivareta fondets etiske forpliktelser eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessig. Effekten av de ulike virkemidlene og i hvilken grad de fører til endringer i selskapers atferd, slik at risikoen for fremtidige brudd på retningslinjene reduseres.

1 Banken treffer etter råd fra Etikkrådet beslutninger om observasjon og utelukkelse etter kriteriene i § 2 og § 3 og om oppheving av slike beslutninger. Banken kan på eget initiativ treffe beslutninger om observasjon og utelukkelse i henhold til § 2 annet til fjerde ledd og om oppheving av slike beslutninger.

Cube Design Arkitekter
Rare Al Erb
Black Panther At Redbox
Min Twc-id
Jacobs Ladder Treningsmaskin Til Salgs
Subaru Xv Mot Honda Hrv
Tongue And Groove Hardwood Board
Nike Sportswear Air Max Invigor
Spacelabs 90207 Manual
Tesla Litiumion
2012 Dodge Ram 1500 Longhorn
Neste Solar Flare 2018
Etc Source Four Mini
Mercedes Benz B-serie
Det Beste Stedet Å Se Nordlys I Januar
Nettverk 18 Hindi News
Utdanning Innen Helseomsorgsledelse
One Gallon Of Elmer's Lim
Crunchyroll Himouto Umaru Chan
Fort Wilderness-logo
925 Kronring
Dyson V6 Boat
Are The Ravens Spiller I Kveld
Kvinner I Parykker
Ser Du Etter Å Ansette Nå
Rishard Matthews 40 Time
Årlig Avgift For Egen Skattekort For Egenkapital
Fleksibel Og Stiv Emballasje
Dårlig Smerte I Perioden
Royal Blue Baseball Cleats
2000 Gram Scale
Air Jordan 4 Hvitblå
React Semantic Ui Tooltip
2005 Infiniti Suv
Akkorder Til Strawberry Fields
Dave East Nytt Album
Microsoft Online Outage
Black On Black Chevy Blazer
Fall Apart Sirloin Tip Roast
Er Spinat En Type Salat
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14